Dzień Babci i Dziadka

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2023

Dzień Babci i Dziadka

REGULAMIN

Technika prac:  dowolna na formacie papieru A4, wykorzystane materiały dowolne

Uczestnicy: konkurs skierowany jest dla przedszkoli i dzieci ze szkół podstawowych klas 1-3

Założenia organizacyjne:

 • każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych),
 • zgłaszając swoją pracę  do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest ona jego samodzielnym dziełem, do którego wyłącznie on posiada osobiste i majątkowe prawa autorskie,
 • uczestnik poprzez wzięcie udziału w konkursie akceptuje warunki regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu „Dziadkowie” wynikających z tytułu udziału w konkursie oraz upowszechnianie wyników konkursu i wizerunku laureatów na potrzeby materiałów promocyjnych, informacyjnych itp. z zachowaniem przepisów zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • uczestnicy konkursu będący autorami prac nagrodzonych lub wyróżnionych przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych na konkurs prac na poniżej wskazane pola eksploatacji: umieszczania nagrodzonych i wyróżnionych prac w publikacjach promujących Organizatora, a w szczególności w wydawnictwach książkowych, materiałach reklamowych (np. ulotkach promocyjnych, informacyjnych, folderach, plakatach), materiałach multimedialnych dotyczących biblioteki pokazywanych w siedzibie biblioteki i poza nią  w celach promocyjnych, a także na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.klodawa.eu,
 • praca musi być opisana: imię  i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; imię  i nazwisko opiekuna; adres mailowy, nazwa i adres szkoły/placówki,
 • prace nie podlegają zwrotowi - Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,
 • nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • prace należy dostarczyć osobiście do siedziby Biblioteki lub przesłać pocztą, z dopiskiem „Dziadkowie”,do 17 stycznia 2023 r. na adres - Biblioteka Publiczna w Kłodawie;  ul.  Szkolna 5;  62-650 Kłodawa ; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,
 • prace przyjmowane będą do 17 stycznia do godz.16:00
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,
 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa;  Komisję powołuje Organizator,
 • Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna  i nieodwołalna;  odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej  z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,
 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drogą mailową lub telefonicznie  na adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę,
 • informacja o dokładnym terminie, miejscu i formie  wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu  na stronie internetowej Organizatora,
 •  zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora,
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
 • Organizator prosi o pomoc nauczycieli plastyki, bibliotekarzy i wychowawców
 • Kontakt:  Biblioteka Publiczna w Kłodawie, tel. 63 27 31 702, bibliotekaklodawa@op.pl

 

                                                                                Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłodawie

                                                                                                /-/ Barbara Maćkowiak

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                                                                                               

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO),

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

                             ...........................................................................

                                                (imię i nazwisko dziecka)

obejmujących: imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły, klasę.

w celu udziału w konkursie plastycznym „Dziadkowie”.

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem danych osobowych mojego dziecka jest: Biblioteka Publiczna w Kłodawie; ul. Szkolna 5; 62-650 Kłodawa; e-mail: bibliotekaklodawa@op.pl

2. W sprawie danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres: e-mail: cbi24.pl

3. W/w dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w wyżej określonym celu/celach, zgodnie z podstawą prawną przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit a) RODO, na podstawie wyrażonej zgody.

4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w konkursu.

5. W/w dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania dyskwalifikuje uczestnika konkursu ,

7. W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przysługują mi następujące prawa:

- prawo dostępu do treści swoich danych,

- prawo sprostowania swoich danych osobowych,

- prawo do usunięcia danych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo wniesienia sprzeciwu,

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika należy kierować w dowolnej formie pisemnej na adres e-mail: bibliotekaklodawa@op.pl

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa], gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (dalej: RODO),

9. Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, a w szczególności do czasu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa a po ustaniu ich przydatności niezwłocznie zostaną poddane anonimizacji.

10. W oparciu o przekazane dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec tych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

 

 

                                                                           .....................................................................                                                                                 ..

                                                                                           (data, czytelny podpis)

 

Autor: Adam Maćkowiak

Pliki do pobrania