Biblioteka Publiczna w Kłodawie


Deklaracja dostępności strony internetowej Biblioteki Publicznej w Kłodawie.

Biblioteka Publiczna w Kłodawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej w Kłodawie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-31
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-31


Status pod względem zgodności z ustawą.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne.
• pochodzą z różnych źródeł,
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.
• Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-31
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-08-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Maćkowiak.
• E-mail: bibliotekaklodawa@op.pl
• Telefon:
63 273 17 02

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłodawie
• Adres: ul. Szkolna 5, 62-650 Kłodawa
• E-mail: bibliotekaklodawa@op.pl
• Telefon: 63 273 17 02
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna.
1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
2. Do biblioteki prowadzi jedno wejście.
3. Biblioteka posiada dwie kondygnacje – bez windy.
4. Dla osób niepełnosprawnych możliwe jest parkowanie na parkingu zewnętrznym, znajdującym się przy ulicy Szkolnej.
5. Wejście na zakład z psem asystującym jest dozwolone.
6. Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
.

Biblioteka Publiczna w Kłodawie
ul. Szkolna 5
62-650 Kłodawa
tel. 63 273 17 02
e-mail. bibliotekaklodawa@op.pl


SOCIAL MEDIA
Copyright © 2020 Biblioteka Publiczna w Kłodawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.