Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Biblioteka Publiczna w Kłodawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej w Kłodawie.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami wzroku:

 • powiększanie/pomniejszanie czcionki dla całego szablonu strony,
 • możliwość przechodzenia do strony mobilnej,
 • wybór stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte litery),

 Data publikacji strony internetowej:    2020-07-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji:     2022-03-10

Status pod względem zgodności z ustawą.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne.
• pochodzą z różnych źródeł,
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.

• Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-31
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-11
• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Maćkowiak.
• E-mail: bibliotekaklodawa@op.pl
• Telefon: 63 273 17 02

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

• Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłodawie
• Adres: ul. Szkolna 5, 62-650 Kłodawa
• E-mail: bibliotekaklodawa@op.pl
• Telefon: 63 273 17 02
• Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

 • Do biblioteki prowadzi jedno wejście.
 • Drzwi wejściowe szerokie bez samozamykacza.
 • Brak stopni przed wejściem do biblioteki.
 • Przed biblioteką znajduje się stojak na 3 rowery.
 • Przed biblioteką stoją 3 ławki.
 • Biblioteka posiada dwie kondygnacje – bez windy.
 • Dla osób niepełnosprawnych możliwe jest parkowanie na parkingu zewnętrznym, znajdującym się na wprost biblioteki.
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 • Wejście do biblioteki z psem asystującym jest dozwolone.
 • W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W bibliotece znajduje się oznakowane wyjście awaryjne.
 • Brak tłumacza języka migowego.