Jesteś tutaj: Start / Regulamin

Regulamin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PRAWO KORZYSTANIA

1. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej mają stali mieszkańcy miasta i gminy Kłodawa.
2. Obywatele nie mający stałego zameldowania na terenie miasta i gminy, posiadają prawo do korzystania ze zbiorów po złożeniu kaucji, zwracanej po całkowitym      rozliczeniu się z wypożyczonych książek. Wysokość kaucji określa jednorazowo dyrektor placówki.
3. Obywatele pełnoletni przy zapisie zobowiązani są okazać:
a) dowód osobisty stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania.
b) zapoznać się z regulaminem wypożyczalni i wypełnić zobowiązanie o jego znajomości i przestrzeganiu, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 
4. Niepełnoletnich do biblioteki zapisują rodzice lub opiekunowie prawni na podstawie dowodu osobistego. Wypełniają kartę zobowiązań i własnoręcznym podpisem stwierdzają znajomość regulaminu, przyjmując na siebie odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań w stosunku do biblioteki.
5. Czytelnik zobowiązany jest podawać zmiany adresu, miejsca pracy i nauki.

II. WYPOŻYCZANIE

1. Czytelnik ma prawo wypożyczyć z biblioteki 5 woluminów na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
2.
Termin zwrotu wypożyczonej książki można przesunąć po zgłoszeniu się do biblioteki z książką.
Bibliotekarz może przedłużyć termin wypożyczenia do14 dni o ile nie ma na te książki zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem terminu ustalonego w ust.1.
4. Jeżeli czytelnik potrzebuje książki o charakterze naukowym, której nie ma w księgozbiorze może starać się o jej wypożyczenie z innej biblioteki. Z książek wypożyczonych w ramach wypożyczeń między-bibliotecznych czytelnik może korzystać tylko na miejscu w bibliotece i musi ponieść koszty związane z jej sprowadzeniem do biblioteki i kosztami zwrotu.
5. Z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz książek o charakterze naukowym zastrzeżonych przez bibliotekarza, korzystać można tylko na miejscu w bibliotece.
6. Czytelnik, w którego domu panuje choroba zakaźna, nie może korzystać z wypożyczeń zbiorów bibliotecznych.
7. Czytelnik nie posiada prawa wypożyczania innym osobom książek będących własnością biblioteki.
 
III. OPŁATY ZA PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w 2, ust.1.biblioteka wysyła upomnienia i pobiera za nie opłatę w wysokości zapewniające zwrot kosztów wysyłki na które składa się cena druku upomnienia, znaczka pocztowego, pokwitowania zwrotnego.
2. Pobiera karę w wysokości 0,10 zł. od wolumina za każdą dobę po upływie terminu zwrotu.
3. W przypadku odesłania po terminie książek, czytelnik zobowiązany jest do zapłacenia kosztów upomnień, kary za przetrzymywanie i kosztów doręczenia przesyłki przez pocztę.

IV. ODSZKODOWANIA ZA ZGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE KSIĄŻEK


1. Czytelnik i bibliotekarz powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być odnotowane na „karcie uszkodzeń” lub karcie książki.
2. W przypadku zagubienia lub kompletnego zniszczenia książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej książki lub do wielokrotnego zwrócenia jej wartości inwentarzowej łącznie z kosztem oprawy. Wysokość odszkodowania określają szczegółowe zasady zawarte w Zarządzeniu Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (do wglądu u Dyrektora Biblioteki).
3. Za uszkodzenie książki czytelnik zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie, którego wysokość określi Dyrektor Biblioteki, w zależności od stopnia uszkodzenia książki.
4. W razie spornego stanowiska czytelnika wobec zwrotu wypożyczonych książek, biblioteka dochodzi swych praw na drodze sądowej.

V. PORADY I INFORMACJE


1. Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące książek, doboru lektury i zestawień literatury na interesujący go temat. Czytelnik może korzystać z usług ksero w bibliotece, za które uiszcza opłatę.

VI. ŻYCZENIA I ZAŻALENIA CZYTELNIKÓW


1. Życzenia i zażalenia czytelnik może wpisywać do „księgi życzeń i zażaleń”, która znajduje się u dyrektora biblioteki, z której korzysta czytelnik. Ze skargami i wnioskami czytelnicy mogą zwracać się do władz Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.

VII. PRZEPIS KOŃCOWY


1. Przy Bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki, które posiada prawo pobierania składek od czytelników na swoją działalność.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być decyzją Dyrektora Biblioteki czasowo pozbawiony prawa korzystania z wypożyczeń zbiorów.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 28 października 1992r. Regulamin zatwierdzono na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach. Dz.U. nr 85 i ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U. z 2001r. nr 13 oraz Statutu Biblioteki Publicznej w Kłodawie.